Member:

 • President: Anil Das
 • Vice President: Arundhati Purkayastha
 • General Secretary: Jayaditya Purkaystha
 • Asst. General Secretary: Nazruddin Khan 
 • Treasurer: Madhurima Das

Executive Member:

 • Rupankar Bhattacharya
 • Sanath Bohra
 • Somlee Gupta
 • Suraj K. Chauhan
 • Stawb Bose Sarkar
 • Aniket Dhar
 • Soumik Ganguly